Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 


Gustav Klimt
2121 ce4a 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viasarazation sarazation
2709 9e5d 500
Reposted from4777727772 4777727772
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapiehus piehus
7098 f4dc 500
Reposted fromSEEiK SEEiK viasarazation sarazation
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viasarazation sarazation
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viapiehus piehus
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
4273 9614 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromshakeme shakeme
2414 80ab 500
9239 3358
Reposted fromkarahippie karahippie
9293 5ff0
Reposted fromkarahippie karahippie
8744 256e 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
7563 4004
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viashakeme shakeme
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
8957 42d0
Reposted fromkniepuder kniepuder viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl