Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7809 39f1 500

celinerydge:

Its lit (at Lights of Soho)

Reposted fromink ink
2989 5bbf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadooomiiin dooomiiin
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viamr-absentia mr-absentia
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Reposted fromkels kels viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaczajnikq czajnikq
4214 726d
Reposted fromkarahippie karahippie
4220 22e1
Reposted fromkarahippie karahippie
8772 e22f 500
Reposted from1911 1911 viajudysza judysza
9647 dcb5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapiehus piehus
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viapiehus piehus
5633 8cb6
Reposted frommrmystery mrmystery viapiehus piehus
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen viapiehus piehus
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viabanitka banitka
"Wyglądasz jak wszystkie pragnienia mężczyzny i jedno więcej, o którym nie wiedział..."
— Erich Maria Remarque
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viamyu myu
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl